Členové Výboru České vakuové společnosti


JMÉNOFUNKCEADRESATELEFONEMAIL
Karel MašekpředsedaMatematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
2180 00 Praha 8
221 912 753karel.masek@mff.cuni.cz
Pavel HedbávnýmístopředsedaVakuum Praha
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
221 912 636
221 912 634
220 104 534
hedbavny@vakuum.cz
Stanislav NovákmístopředsedaPřírodovědecká fakulta UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí n. Labem
475 283 564stanislav.novak@ujep.cz
Tomáš GronychhospodářMatematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
951 552 227tomas.gronych@mff.cuni.cz
Daniel Mazurgrantový koordinátorMatematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
221 912 749
602 439 639
daniel.mazur@email.cz
Jiří Čapekčlen výboruZápadočeská univerzita
Univerzitní 8
30614 Plzeň
377 632 223jcapek@kfy.zcu.cz
Jiří Drbohlavčlen výboruPfeiffer-Vacuum Austria - office Prague
Novodvorská 1010/14B
142 01 Praha 4
257 923 888
fax: 257 923 014
jiri.drbohlav@pfeiffer-vacuum.cz
Antonín Fejfarčlen výboruFyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10
162 00 Praha 6
220 318 501
fax: 233 343 184
fejfar@fzu.cz
antonin.fejfar@gmail.com
Iva Jungwirthováčlen výboruEdwards, s.r.o.
Spielberk Office Centre
Holandská 10
639 00 Brno
731 505 009iva.jungwirthova@edwardsvacuum.com
František Krčmačlen výboruFakulta chemická VUT
Purkyňova 118
612 00 Brno
541 149 407krcma@fch.vutbr.cz
Jiří Kubáňčlen výboruVakuum servis s.r.o.
Hasičská 2643
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
571 115 650
fax: 571 843 166
kuban@vakuum-servis.cz
Anna Mackováčlen výboruÚstav jaderné fyziky AV ČR
25068 Řež
266 172 102mackova@ujf.cas.cz
Martin Papulačlen výboruActivair s.r.o.
Mariánské nám. 617/1
617 00 Brno
545 210 455
776 793 732
martin.papula@activair.cz
martin.papula@ceitec.vutbr.cz
Jaroslav Pavlíkčlen výboruPřírodovědecká fakulta UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí n. Labem
475 283 223
fax: 475 283 563
pavlik@jsci.ujep.cz
Radan Salomonoviččlen výboruPfeiffer-Vacuum Austria - office Prague
Novodvorská 1010/14B
142 01 Praha 4
257 923 888
fax: 257 923 014
radan.salomonovic@pfeiffer-vacuum.cz
Vítězslav Straňákčlen výboruPřírodovědecká fakulta JČU
Ústav fyziky a biofyziky
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
387 776 269stranak@prf.jcu.cz
stranv00@centrum.cz
Pavel Slavíčekčlen výboruPřírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlařská 267/2
61137 Brno
549 496 830ps94@sci.muni.cz

 

Kontrolní komise


JMÉNOFUNKCEADRESATELEFONEMAIL
Josef Voltrpředseda KKFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
2180 00 Praha 8
221 912 214
221 912 742
josef.voltr@fjfi.cvut.cz
Ivan Ošťádalčlen KKMatematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
951 552 336
951 552 342
ivan.ostadal@mff.cuni.cz
Petr Jiříčekčlen KKFyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10/112
162 00 Praha 6
220 318 438
fax: 233 343 184
jiricek@vfzu.cz

 

Informace o Výboru České vakuové společnosti (viz Stanovy spolku)


Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a je kolektivní.

2. Členové výboru jsou voleni na období 3 let.

3. Výbor je schopen usnášet se za účasti většiny členů výboru. Usnesení přijímá nejméně dvěma třetinami hlasů členů výboru přítomných v době usnášení, není-li dále stanoveno jinak. Každý člen výboru má jeden hlas.

4. Výbor

a) je výkonným řídícím orgánem spolku mezi konáním členských schůzí spolku,

b) vytváří podmínky pro odbornou spolupráci skupin,

c) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a úkolů spolku vyplývajících ze stanov v rámci odborného zaměření spolku,

d) připravuje rámcový plán odborné činnosti pro dané období, projednává a schvaluje rozpočet a hospodaření spolku,

e) projednává stanoviska, doporučení a závěry kontrolní komise,

f) řídí spolupráci se zahraničními odbornými společnostmi, podle potřeby nominuje zástupce spolku do IUVSTA, výborů konferencí apod.,

g) uděluje čestná uznání spolku,

h) navrhuje kandidáty na volbu předsedy a místopředsedů spolku pro dané období

i) ustanovuje sekretariát spolku,

j) přijímá a vylučuje členy spolku,

k) může kooptovat do výboru maximálně dva členy za jedno funkční období,

l) rozhoduje o mimořádném použití finančních prostředků mimo schválený rozpočet spolku do výše 50000 Kč ročně.

5. Výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi. Zasedá podle potřeby, minimálně dvakrát ročně.

6. Výbor si volí předsedu, dva místopředsedy a ostatní funkcionáře na období 3 let.

7. Výbor může odvolat , poruší-li dobré jméno spolku, stanovy nebo jinak hrubě poruší …

8. Předseda výboru

a) je oficiálním představitelem spolku,

b) organizuje a řídí činnost výboru v České republice i v zahraničí

c) řídí práci sekretariátu spolku,

d) svolává a obsahově i organizačně zabezpečuje zasedání výboru,

e) za svoji činnost odpovídá výboru spolku.

9. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje výbor spolku nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů výboru.

10. O mimořádném použití finančních prostředků mimo schválený rozpočet spolku rozhoduje výbor spolku nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů výboru.

 

Kompletní znění stanov spolku je možné stáhnout zde